Konkurs

Konkurs Monsters vs. Zombies

 Konkurs Monsters vs. Zombies zakończony!

Cobi 28251 0212

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Otrzymaliśmy ich mnóstwo, więc wybór piątki Zwycięzców był naprawdę trudny.

Nagrody otrzymują: ajakos, agusjot, karoliju, helt, renyya. GRATULUJEMY!

Wkrótce ogłosimy kolejny konkurs.

 

Formularz kontaktowy


 

 

Regulamin Konkursu Monsters vs.Zombies „ Laboratorium Zombi”

1. Organizatorem Konkursu jest Cobi S.A. z siedziba przy ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000025310; NIP: 952-17-83-570. Firma Cobi SA jest właścicielem Serwisu www.monsters-zombies.pl.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. Każdy biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, a Uczestnik niepełnoletni potwierdza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

4. Konkurs trwa od 31 października do 11 listopada 2012.

5. Nagrodą jest 5 zestawów klocków Monsters vs. Zombies 28251 „Laboratorium Zombies”. 5a.Jedna osoba może wygrać jeden produkt wymieniony w punkcie 5. 5b.Fundatorem nagród jest organizator.

6. Zgłoszenie do konkursu polega na:

- przesłanie za pomocą formularza zgłoszeniowego odpowiedzi na dwa pytania:

1. „Który zestaw z kolekcji Monsters vs. Zombies najbardziej Ci się podoba?”

             2. „Dlaczego chcesz wygrać zestaw klocków Monsters vs.Zombies „ Laboratorium Zombi”?

7. Odpowiedzi ocenia jury, które wyłoni Zwycięzców. Decyzja jury jest ostateczna. Nagrody – 5 zestawów klocków Monsters vs.Zombies „ Laboratorium Zombiotrzyma 5 osób.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w zakładce „Konkurs” na stronie www.monsters-zombies.pl do 14 listopada 2012.

9. Wyniki będą zawierać wskazanie nicka Zwycięzców .

10. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni bezpośrednią wiadomością wysłaną do skrzynki e-mail podanej w zgłoszeniu do konkursu.

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową – Nagroda określona w punkcie 5. Adres należy przesłać na adres

12. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.

14. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.

16. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursu, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

17. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

18. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

19. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników – tylko w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody, a także w celach dowodowych.

20. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

21. Ww. dane osobowe zostaną usunięte przez Organizatorów,  niezwłocznie po dostarczeniu Nagród do Uczestników, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu Konkursu.

22. W wypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana jej przedstawicielowi ustawowemu.